Preloader Image

Termeni și condiții de utilizare a aplicației mobile „Deaf Info Center”

(Valabile începând cu 01.11.2023)

1. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile așa cum sunt ele formulate și prezentate aici. Utilizarea aplicației mobile „Deaf Info Center” presupune acceptarea de către Dvs. a Termenilor și Condițiilor din acest document.

2. „Deaf Info Center” este o aplicație mobile destinată interpretării în limbaj mimico-gestual pe baza videoconversațiilor, dezvoltată în cadrul proiectului „Deaf Info Center – demers pentru accesibilitate în bază de drepturi egale și incluziunea socială a persoanelor cu deficiențe de auz din Republica Moldova”.

3. Proiectul implementat de Asociația Surzilor din Republica Moldova, în parteneriat cu Alianța INFONET, din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

4. Proiectul „Deaf Info Center: Interpretare Video la Distanță” este administrat de Asociația Surzilor din Republica Moldova (denumită în continuare ASRM), care răspunde, începând cu data de 01.11.2023, de funcționarea optimă a aplicației mobile „Deaf Info Center”, de relațiile cu beneficiarii și interpreții, inclusiv prelucrarea și stocarea datelor personale ale utilizatorilor (persoane fizice) în scopul oferirii serviciilor aplicației moble.

5. Accesul la funcțiile aplicației mobile „Deaf Info Center” se poate face doar prin solicitare scrisă, iar în urma aprobării acesteia de către ASRM, se oferă accesul solicitantului, prin punerea la dispoziție a unui nume de utilizator și setarea unei parole inițiale care va putea fi modificată de utilizatori odată cu primirea pe email a confirmării deschiderii contului.

6. Solicitările de informații și instrucțiuni privind înscrierea în calitate de Beneficiar al Interpretării sau Interpret în Limbaj Mimico-Gestual în aplicația mobilă „Deaf Info Center” se trimit prin e-mail la adresa dic.moldova@gmail.com.

7. Aplicația mobilă „Deaf Info Center” 7. Aplicația mobilă „Deaf Info Center” poate fi accesată cu ajutorul unei aplicații mobile instalate pe un telefon tip „smartphone”, având sistem de operare Android versiunea cel puțin 5.0 sau iOS versiunea cel puțin 16.1.

8. Utilizarea aplicației mobile „Deaf Info Center” se poate face doar printr-o conexiune la internet neîntreruptă. ASRM nu va răspunde pentru eventuale dificultăți, probleme sau erori cauzate de o conexiune la internet slabă, nesigură sau discontinuă.

9. Aplicația mobilă „Deaf Info Center” poate fi folosită de două tipuri de utilizatori: Beneficiarii Interpretării și Interpreții în Limbaj Mimico-Gestual.

10. Prin „Beneficiar al Interpretării” se înțelege atât persoana persoanele cu deficiențe de auză / hipoacuzică cunoscătoare a limbajului mimico-gestual, care a împlinit vârsta de 18 ani, cât și orice instituție, autoritate, organizație, companie sau altă persoană juridică care, interacționând cu persoane cu deficiențe de auz, solicită accesul la aplicația mobilă „Deaf Info Center”. Beneficiarii persoane cu deficiențe de auz care nu sunt membri ai Asociației Surzilor din Republica Moldova pot utiliza aplicația mobilă, câtă vreme nu desfășoară activități contrare bunei funcționări a Asociației și nu provoacă prejudicii de imagine acesteia.

11. Prin „Interpret în Limbaj Mimico-Gestual” se înțelege orice persoană fizică, ce posedă autorizație conform legislației în vigoare pentru activitatea de interpretare în limbaj mimico- gestual și care deservește Beneficiarii Interpretării prin utilizarea aplicației mobile „Deaf Info Center”.

12. Conturile specifice de Interpret în Limbaj Mimico-Gestual pot fi solicitate de interpreții autorizați angajați la nivelul ASRM sau al filialelor teritoriale, precum și de interpreți autorizați independenți, câtă vreme aceștia din urmă nu desfășoară activități contrare bunei funcționări a Asociației și nu provoacă prejudicii de imagine acesteia.

13. ASRM își rezervă dreptul de a solicita din partea persoanelor cu deficiențe de auz solicitante documente justificative privind calitatea de membri ai Asociației Surzilor din Republica Moldova.

14. ASRM își rezervă dreptul de a solicita Interpreților în Limbaj Mimico-Gestual autorizația pentru desfășurarea activității de interpretare.

15. Prin oferirea accesului la funcțiile aplicației mobile „Deaf Info Center”, Interpreții în Limbaj Mimico-Gestual vor putea deservi Beneficiarii Interpretării în funcție de posibilitățile acestora, fără obligativitatea respectării unui program. Totodată, lipsa totală de activitate în acest sens cât și refuzurile repetate și nejustificate de a prelua apelurile venite de la Beneficiarii Interpretării pot conduce la limitarea accesului la aplicația mobilă sau închiderea conturilor neutilizate.

16. ASRM își rezervă dreptul de a închide conturile Beneficiarilor persoane cu deficiențe de auz sau cele ale Interpreților în Limbaj Mimico-Gestual care, după momentul deschiderii acestora, aduc prejudicii de imagine Asociației Surzilor din Republica Moldova.

17. Data expirării autorizației de interpret în limbaj mimico-gestual, precum și informațiile privind prelungirea autorizației, trebuie comunicate de fiecare utilizator Interpret către ASRM cu cel puțin 15 zile înainte de modificarea stării de valabilitate. Informațiile se trimit la adresa de e-mail dic.moldova@gmail.com. Pierderea calității de Interpret autorizat atrage după sine suspendarea contului pe aplicație mobilă, până la alte modificări.

18. ASRM nu își asumă răspunderea pentru conținutul videoconversațiilor ce au loc în cadrul aplicației mobile „Deaf Info Center” și pentru conduita Beneficiarilor Interpretării și a Interpreților în Limbaj Mimico-Gestual care ar putea încălca legislația română în vigoare. Răspunderea în aceste situații revine exclusiv utilizatorilor aplicației mobile.

19. ASRM nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care se efectuează apeluri de către Beneficiarii Interpretării fără să se primească și răspunsuri la acestea, întrucât activitatea de interpretare video în limbaj mimico-gestual se realizează în funcție de participarea liberă și posibilitățile de program ale Interpreților în Limbaj Mimico-Gestual înregistrați.

20. Utilizatorii Interpreți în Limbaj Mimico-Gestual vor păstra confidențialitatea cu privire la identitatea oricărui Beneficiar apelant, cât și privind conținutul tuturor intervențiilor de interpretare în cadrul aplicației mobile „Deaf Info Center”, atât pe durata deținerii calității de interpret autorizat, cât și după încetarea acesteia, cu excepția cazurilor în care legea îi eliberează de această obligație, în caz contrar aceștia fiind răspunzători conform legislației în vigoare.

21. ASRM nu își asumă răspunderea pentru aspecte ce privesc claritatea actului interpretării în limbaj mimico-gestual prin intermediul aplicației mobile și recomandă Beneficiarilor să se asigure că mesajele primite de la Interpreți sunt înțelese în mod clar și deplin.

22. Videoconversațiile care au loc prin utilizarea aplicației mobile „Deaf Info Center” nu sunt înregistrate și nu sunt păstrate într-o arhivă virtuală.

23. Contul de utilizator poate fi folosit pe un singur dispozitiv la un moment dat. Dacă Beneficiarul Interpretării sau Interpretul se conectează pe un al doilea dispozitiv în același timp, el va fi deconectat automat de pe primul dispozitiv.

24. Conturile utilizatorilor înregistrați pot fi închise la solicitarea scrisă a acestora. ASRM nu condiționează închiderea conturilor prin oferirea de explicații suplimentare din partea solicitanților.

25. În cazul constatării unor abuzuri repetate din partea Beneficiarilor Interpretării (constând în apeluri frecvente fără intenția și scopul de a primi servicii de interpretare în limbaj mimico-gestual) ASRM își rezervă dreptul a închide conturile acestora după notificări prealabile.

26. ASRM pune la dispoziție Beneficiarilor persoane cu deficiențe de auz, precum și Interpreților de Limbaj Mimico-Gestual interesați de accesul la aplicația mobilă „Deaf Info Center”, modele de cereri de înregistrare pentru a utiliza funcțiile acesteia.

27. ASRM poate trimite solicitări către utilizatori pentru feedback asupra funcționării aplicației mobile „Deaf Info Center”, precum și pentru evaluarea nivelului de satisfacție oferit de experiența aplicației mobile. Documentele de feedback preluate în acest sens vor fi anonime, iar niciunui utilizator nu i se va condiționa accesul la aplicația mobilă de completarea acestora, participarea fiind facultativă.

28. Utilizatorii au posibilitatea de a adresa sesizări de natură tehnică privind funcționarea aplicației mobile folosind opțiunea „Suport” oferită pe website-ul sau în aplicația mobilă „Deaf Info Center”. Alte aspecte de natură non-tehnică pot fi comunicate la adresa dic.moldova@gmail.com.

29. În situația relațiilor de natură contractuală dintre ASRM și Beneficiari din categoria instituțiilor, autorităților, organizațiilor, companiilor sau altor persoane juridice, clauzele contractuale care diferă de stipulațiile Termenilor și Condițiilor vor avea prioritate absolută de aplicare.

Date personale

30. În scopul oferirii serviciilor aplicației mobile „Deaf Info Center”, ASRM prelucrează date cu caracter personal ale Beneficiarilor persoane cu deficiențe de auz și ale Interpreților în Limbaj Mimico-Gestual. Datele prelucrate de la Beneficiarii persoane cu deficiențe de auz sunt următoarele: nume și prenume, număr legitimație de membru ASRM (dacă există), adresă de e-mail, parola în format criptat, număr de telefon, filiala ASRM de apartenență (dacă este cazul) precum și informații privind starea de sănătate ce au legătură cu folosirea limbajului mimico-gestual (pierderea de auz parțială sau totală). Datele prelucrate de la Interpreții în Limbaj Mimico-Gestual sunt următoarele: nume și prenume, adresa de domiciliu, seria și nr. cărții de identitate, adresă de e-mail, parola în format criptat, număr telefon, numărul și data eliberării autorizației de exercitare a profesiei de interpret.

31. Toate datele obținute de la Beneficiarii Interpretării și de la Interpreții în Limbaj Mimico-Gestual sunt păstrate în regim de confidențialitate și nu pot fi oferite terților, cu excepția eventualelor solicitări primite de la autorități competente în condițiile legii.

32. Datele cu caracter personal pot fi utilizate de ASRM în vederea întocmirii de diferite statistici și analize privind condițiile de utilizare a aplicației mobile „Deaf Info Center”.

33. Pentru îndeplinirea scopurilor aplicației mobile „Deaf Info Center”, Beneficiarii Interpretării și Interpreții în Limbaj Mimico-Gestual pot colabora cu Filialele ASRM din întreg teritoriul țării, în vederea depunerii cererilor de înregistrare și redirecționării acestora către ASRM.

34. Beneficiarii persoane cu deficiențe de auz și Interpreții în Limbaj Mimico-Gestual înregistrați în nume propriu au următoarele drepturi: dreptul de a solicita informații cu privire la toate aspectele ce vizează prelucrarea datelor; dreptul de a obține o confirmare din partea ASRM cu privire la prelucrarea datelor și de a avea acces la datele respective; dreptul de a obține de la ASRM rectificarea datelor inexacte, dacă este cazul; dreptul de a obține completarea datelor care nu sunt complete; dreptul de a se opune prelucrării datelor; dreptul de a primi datele furnizate într-un format structurat și ușor de citit; dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal; dreptul la restricționarea prelucrării în cazuri de contestare a corectitudinii datelor, de prelucrare ilegală, de exercitare sau apărare a unor drepturi în instanță, sau în cazurile intervalelor de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale ASRM prevalează asupra drepturilor persoanei.

35. Solicitările specifice privind datele cu caracter personal se trimit la adresa dic.moldova@gmail.com sau la sediul ASRM din municipiul Chișinău, strada Vasile Alecsandri, 1.

36. În situația în care Beneficiarii persoane cu deficiențe de auz și Interpreții în Limbaj Mimico-Gestual înregistrați în nume propriu se opun prelucrării datelor cu caracter personal, doresc ștergerea acestora sau își retrag consimțământul cu privire la prelucrare, ASRM nu va putea oferi accesul utilizatorilor respectivi la funcțiile aplicației mobile „Deaf Info Center” sau va închide conturile de utilizatori deschise anterior.

37. Prelucrarea datelor Beneficiarilor, Interpreților, instituțiilor, organizațiilor și companiilor se realizează de către ASRM cu respectarea legislației în vigoare.

Cookie-uri

38. Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni plasate pe hard disk-ul dispozitivului utilizat la accesarea platformei de interpretare la distanță cu scopul îndeplinirii funcțiilor sale. Vă informăm cu privire la faptul că acestea vor fi folosite pentru a reține opţiunile, datele de autentificare, precum și alte setări care țin de sesiunea de lucru curentă. Cookie-urile nu sunt periculoase pentru utilizatori, nu accesează niciun fel de informaţii cu caracter confidenţial aflate pe computerele personale ale acestora și nu pot conține viruși sau alte programe care să dăuneze în vreun fel. Cookie-urile pot fi oricând șterse de utilizatori prin intermediul funcțiilor specifice browserului folosit la accesarea platformei de interpretare la distanță.

Distribuie:

Ultimele noutăți

022-72-99-25

Incluziunea socială se realizează prin efort comun.

Apelează pentru mai multe detalii.

Logo Image